affidavit 

affidavit of respondent
respondent’s affidavit

 

BACK